هتل سنتی خالو میرزا

مهمان سالاری باور قلبی ماست ...
09130005159
983532282767
فارسی English
 

درباره شهر تاریخی عقدا

عقدا دروازه کویر

 

عقدا دروازه کویر ایران ، یکی از شهرهای شمال غربی استان یزد می باشد. در کتاب پرستشگاه زرتشتیان در مورد عقدا آمده است « نام آن ده گبران بوده و روستای قدیمی روزگار باستان است. »

خرابه آتشکده (مهربانو) در اطراف آن موجود است و چون بین زرتشتیان و جدید الاسلامها دعوا و جدال بوده ، خواجه نصیر الدین طوسی وزیر سلجوقیان ، به گفته پیران قدیم بقیه زرتشتیان را مسلمان می سازد و در یک روز بین دختران زرتشتی و پسران مسلمان و بلعکس عقد ازدواج همگانی به عمل می آید.لذا از آن روز ده گبران به عقدگاه (محل عقد)  تغییر نام می یابد.

 

همچنین نویسنده تاریخ جدید یزد می نویسد یزدگردسوم(فرزندبهرام گور)سه سرهنگ همراه داشت یکی را ام بیدار،دیگری میبدارو سوم را عقدارنامیدند و ایشان هر یکی دهی ساختند.بیدار(بیده)ساخت،میبدار(میبد)و عقدار(عقدا)ساخت و این هر سه ده بر کنار دریای ساوه بودوازساوه تا همدان تا ده فرسنگی یزد این دریا بود.

 

 

عقدا دروازه کویر ایران ، یکی از شهرهای شمال غربی استان یزد می باشد. در کتاب پرستشگاه زرتشتیان در مورد عقدا آمده است « نام آن ده گبران بوده و روستای قدیمی روزگار باستان است. »

خرابه آتشکده (مهربانو) در اطراف آن موجود است و چون بین زرتشتیان و جدید الاسلامها دعوا و جدال بوده ، خواجه نصیر الدین طوسی وزیر سلجوقیان ، به گفته پیران قدیم بقیه زرتشتیان را مسلمان می سازد و در یک روز بین دختران زرتشتی و پسران مسلمان و بلعکس عقد ازدواج همگانی به عمل می آید.لذا از آن روز ده گبران به عقدگاه (محل عقد)  تغییر نام می یابد.

همچنین نویسنده تاریخ جدید یزد می نویسد یزدگردسوم(فرزندبهرام گور)سه سرهنگ همراه داشت یکی را ام بیدار،دیگری میبدارو سوم را عقدارنامیدند و ایشان هر یکی دهی ساختند.بیدار(بیده)ساخت،میبدار(میبد)و عقدار(عقدا)ساخت و این هر سه ده بر کنار دریای ساوه بودوازساوه تا همدان تا ده فرسنگی یزد این دریا بود.